Bakgrund

 

 

David Isaksson

 

Jag är utbildad agronom och biolog med examen från SLU i Uppsala med inriktning mot ekologi och naturvård. De senaste åren har jag arbetat som konsult och gjort ett flertal insektsinventeringar åt länsstyrelser och andra naturvårdsinstanser. Firman har haft uppdrag i de flesta län från mälardalen och norrut. Framförallt handlar arbetet om de åtgärdsprogram som naturvårdsverket tar fram för bevarandet av olika arter och miljöer. Detta gäller främst uppdragen från länsstyrelserna medan uppdrag från ideella föreningar och kommuner ofta gäller föredrag eller inventeringar av artsammansättningen på specifika platser. Jag har också, för Upplandsstiftelsen och Naturvårdsvekets räkning gjort en litteraturstudie om dyngbaggar och avmaskningsrutiner hos hästar.


Jag har växt upp i Bjursås, och bor återigen i denna vackra bygd strax norr om Falun tillsammans med min fru och våra två barn. Jag har tagit över min farmors gamla gård och har får, hästar och bin, samtidigt som jag jobbar som deltidsbrandman.

 

Vid min tid på SLU gjorde jag två examensarbeten i entomologi. Dels ett om skalbaggsfamiljen jordlöpare och deras roll i slåtter- och naturbetesmarker. Dels ett projekt i Sudan om hur dyngbaggar reagerar på olika pesticider vid bekämpning av migrerande gräshoppor. I Uppsala blev jag medlem i Sveriges entomologiska förening och mitt privata samlande har sedan dess varit en sporre även i arbetet. Det finns över 4000 skalbaggsarter i Sverige och eftersom många är mycket svårskilda behöver man hålla sig med en del referensmaterial för att klara av all artbestämning. Under studieåren läste jag, förutom kurser i entomologi, högre kurser i botanik och kryptogamfloristik, flora- och faunavård, skoglig naturvårdsbiologi och en bunt ekologikurser. Praktik var obligatoriskt när jag läste agronomprogrammet och jag genomförde min hos länsstyrelsen i Dalarna med uppgift att skriva skötselplaner för två naturreservat i Orsa kommun; Koppången och Lindänget. Där fick jag även en god inblick i arbetet med reservatsbildning och skötsel av reservat

Efter examen var jag under sommaren och hösten 2004 projektanställd av Länsstyrelsen i Gävleborg för en inventering av insekter knutna till asp.


Sedan 2005 är jag egen företagare och jobbar som entomologisk konsult och har haft uppdrag hos många länsstyrelser och kommuner i landet. Arbetet har framförallt skett inom ramarna för de åtgärdsprogram som tagits fram för särskilda biotoper med intressant skalbaggsfauna eller kring enskilda skalbaggsarter.

 

 

Firma baggbolaget

 

År 2005 startades baggbolaget och fick sina första uppdrag inom åtgärdsprogrammen för bredbandad ekbarkbock i Stockholm och strandsandjägare i Luleå skärgård.

 

2006 gjordes, på uppdrag av Naturvårdsverket, en litteraturstudie över Spillningslevande bladhorningars ekologi. Baggbolaget samarbetade tillsammans med Upplandsstiftelsen och fokus låg på hur dyngbaggar påverkas av avmaskningsmedel i hästspillning. Detta resulterade i en rapport till Naturvårdsverket och en artikel i Entomologisk tidskrift. Under 2006 jobbade Baggbolaget även med flera åtgärdsprogram. Dels inventering av träsksammetslöpare i rikkärr för Lst X-län, strandsandjägare för Lst BD-län och Upplandsstiftelsen. Dessutom inventerades skalbaggar i asp- och björkbiotoper för Lst U-län, delvis inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett. Tillsammans med Mats Jonsell (Baggforsk) inventerades några ekområden i Stockholms län, bland annat Barockparken vid Stora Wäsby. En stor del av sommaren gick åt att inventera brandinsekter i Dalarnas län.

 

Under 2007 inventerades dels strandsandjägare i både Jämtlands- och Gävleborgs län, dels dykare, läderbagge och bredbandad ekbarkbock i Stockholms län och dels dyngbaggar söder om Leksand tillsammans med bystuguföreningen i Rönnäs . Dessutom startades ett försök med att följa upp skötselmetoder inom båtfors naturreservat tillsammans med länsstyrelsen i Uppsala län.

 

År 2008 fick baggbolaget i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att ta fram utsättningsstrategi för återutsättningar av bredbandad ekbarkbock. I Entomologisk tidskrift publicerades en artikel om en halvknäppare som hittades i samband med aspinventeringarna 2004. Under 2008 fortsatte arbetet med bredbandad ekbarkbock i Stockholms län, liksom uppdraget med utvärdering av skötselmetoder i Båtfors. I västernorrlands– och Jämtlands län utfördes inventeringar av större barkplattbagge och i Dalarnas-, Västmanlands– och Uppsala län letades älvängslöpare. Dessutom genomfördes två mindre inventeringar på Lidingö i Stockholm och i Finneby, norra Hälsingland. Baggbolaget ställde även upp som underkonsult åt Meloe entomologi vid en inventering Långängarnas NR och medverkade på kurser i biologisk mångfald arrangerade av MULE konsult.

 

2009 påbrjades en stor skalbaggsinventering av Färnebofjärdens Nationalpark. I Jämtland fortsatte sökandet efter större barkplattbagge och i Dalarnas län inventerades skalbaggsfaunan knuten till grova träd.

 

Under 2010 fortsatte den stora inventeringen av Färnebofjärdens Nationalpark. Det blev också ett par vändor till Västernorrlands län för att söka efter björk och aspinsekter. På en avmaskningskurs arrangerad av MULE konsult var baggbolaget med och föreläste om dyngbaggar och vid invigningen av NR Bjursås Prästskog medverkade Baggbolaget tillsammans med Meloe entomologi.

 

2011 Återinventerades Barockparken vid Stora Wäsby för att se om det skett några förändringar i skalbaggsfaunan sedan parken restaurerats. Med Meloe entomologi inventerades Nationalparken Blå Jungfrun i Kalmar sund. Annars märktes de minskade anslagen till åtgärdsprogrammen tydligt på de ytterst få insektsinventeringar som länsstyrelserna gjorde under året. Det blev istället att sätta sig på skolbänken igen för att bredda kompetensen mot naturvårdsbränningar. Hösten ägnades åt markkartering i samarbete med MULE konsult, ett uppdrag som beställts av Jordbruksverket.

 

Under 2012 fortsatte Jordbruksverkets stora markkarteringsuppdrag, liksom mindre liknande uppdrag åt MULE konsult. Baggbolaget bistod även vid några naturvårdsbränningar, bl a vid Rensjöns NR utanför älvdalen.

Under året blev det en del skolbänk, med kurser i bränning och körkort för personbil med tungt släp (BE) och sedan motorsågskörkort (nivå AB).

 

2013 blev ett bra bränningsår. Vi var med vid fyra planerade bränningar, varav två utfördes i egen regi tillsammans med Meloe entomologi (Mosippa vid Ensro, Rättviks kn och Fäbodmossens NR, Uppsala län). I Färnebofjärdens NP ägnade vi många dagar åt eftersläckning av, först en bränna och sedan en vildbrand. Ett ödmjukt tack till Crice som blev månadens anställde under juli, för hans tappra arbete!

I skalbaggsväg blev de en inventering av Örnäslunden och ett intilliggande område med mycket hassel åt Upplands-Bro kommun. Vi påbörjade också en inventering av brandfältet vid Fäbodmossens NR.

Även detta år blev det studier, men denna gång relaterat till arbetet som deltidsbranman. Först lastbilskörkort (C) och på det en blåljusutbildning för att få köra vid utryckning. Jag fick chans att repetera motorsågskörkortsutbildningen när jag under ett par höstdagar utbildades till dylik instruktör inom räddningstjänsten. Hösten och vintern ägnades annars åt sju veckors kurs: Räddningsinsats.


 

 

Länkar

 

 

Meloë entomologi

Knus Natur

Jan ten Hoopen

Mule konsult

Faunistica

 

BAGGBOLAGET